Δυσλεξία

Οι δυσλεξικοί παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα εξαιτίας της γνωστικής μειονεξίας τους γενικότερα στην επεξεργασία γλωσσικού υλικού. Η ανάγνωση δεν είναι γι΄αυτούς εύχρηστο εργαλείο για την πρόσκτηση της γνώσης, η ουσιαστική κατανόηση των κειμένων δυσχεραίνεται, και τελικά δημιουργούνται πολλά και σοβαρά μαθησιακά κενά σε όλα τα μαθήματα.

Επίσης, δυσκολεύονται να συγκρατήσουν ονόματα, ημερομηνίες, χρονολογίες, την σειρά διαδοχής των παραγράφων στα θεωρητικά μαθήματα όπως στην Ιστορία κ.λπ., την ορολογία της Γραμματικής και του Συντακτικού, τους Τύπους και τους Ορισμούς στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Χημεία, δυσκολεύονται να απομνημονεύσουν την Προπαίδεια και χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές για να βρουν τα αποτελέσματα των Πολλαπλασιασμών, μπερδεύουν τα βήματα στις τεχνικές επίλυσης των μαθηματικών πράξεων, ξεχνάνε τα κρατούμενα κ.λπ.

Γενικότερα δίνουν την εντύπωση πως έχουν γνώσεις αλλά κάνουν πολλά λάθη επιπολαιότητας και απροσεξίας.

Φύση της Δυσλεξίας

Η βιολογική βάση της δυσλεξίας

Η δυσλεξία έχει βιολογική βάση, δηλαδή έχει οργανικές αιτίες και διαρκεί δια βίου. Είναι εγκεφαλική δυσλειτουργία και δεν αποκτάται ξαφνικά κάποια στιγμή της ζωής. Δεν είναι ποτέ συνέπεια κακής διαπαιδαγώγησης, ούτε δύσκολων εμπειριών του παιδιού. Δεν είναι συνέπεια χαμηλής νοημοσύνης. Δεν σχετίζεται με προβλήματα αισθητηριακά (π.χ. όρασης, ακοής). Δεν είναι συνέπεια νευρολογικών προβλημάτων (π.χ. στην κινητικότητα). Δεν σχετίζεται με προβλήματα συναισθηματικά, ψυχολογικά ή ψυχικής υγείας.

Συμπτωματολογία Δυσλεξίας

Οι δυσκoλίες όπως τις περιγράφoυv oι γovείς

Τα παιδιά με δυσλεξία παρoυσιάζoυv πoλλές δυσκoλίες σε διάφoρoυς τoμείς. Οι εμφαvέστερες από αυτές αφoρoύv τηv εκμάθηση της αvάγvωσης και της oρθoγραφίας. Παρ΄όλα αυτά, oι περισσότερoι από τoυς γovείς έχoυv εvτoπίσει αρκετές ακόμα από τις αδυvαμίες τoυς και συχvά μιλoύv γι΄αυτές στηv πρoσπάθειά τoυς vα περιγράψoυv τις ιδιαιτερότητες τoυ παιδιoύ τoυς όσo σωστότερα μπoρoύv. Από τις πληρoφoρίες τoυς συγκεvτρώvεται συvήθως πoλύτιμo υλικό, τo oπoίo αv εξεταστεί με πρoσoχή παραπέμπει στις γvωσιακές αδυvαμίες τoυ δυσλεξικoύ παιδιoύ και μπoρεί έτσι vα απoτελέσει βoηθητικό υλικό για τη διαγvωστική διαδικασία.

Δυσαριθμησία

Η Δυσαριθμησία είναι παρόμοια δυσκολία με τη δυσλεξία, αλλά στα Μαθηματικά. Είναι δυσκολία με βιολογική βάση και χαρακτηρίζεται από εγκεφαλική δυσλειτουργία σε τομείς που σχετίζονται με βασικές πλευρές της έννοιας της ποσότητας, των αριθμών και·των Πράξεων σε άτομα με κανονική νοημοσύνη και πολύ καλές δεξιότητες σε διάφορους άλλους τομείς.

Διάγνωση

Του εκπαιδευτικού προγράμματος αποκατάστασης προηγείται η διαγνωστική διαδικασία. Με κατάλληλα διαγνωστικά εργαλεία ανιχνεύεται η ύπαρξη δυσλεξίας ή δυσαριθμησίας. Αξιολογούνται οι δυνατότητες και οι αδυναμίες του μαθητή, και εντοπίζονται οι γνωστικές του μειονεξίες. Με βάση τα αποτελέσματα της διαγνωστικής διαδικασίας προτείνουμε την παρακολούθηση κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Η Διδασκαλία Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής

Συλλαβική Μέθοδος για την διδασκαλία Πρώτης Ανάγνωσης & Γραφής

Οι δυσλεξικοί μαθητές Α΄ τάξης Δημοτικού ακόμα και όταν έχουν μάθει τα γράμματα δυσκολεύονται πολύ στην επόμενη φάση, που απαιτείται να αναγνώνουν τις συλλαβές και τις λέξεις αυτόματα σαν ολότητες. 
Τα περισσότερα παιδιά προσπαθούν να διαβάσουν λέγοντας ένα-ένα τα γράμματα (π.χ. κ+α) και προσπαθώντας κατόπιν να τα συνθέσουν με το νου τους για να διαβάσουν τη συλλαβή ή τη λέξη. 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com